e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

都護 đô hộ
♦Tên chức quan ngày xưa. § Tức trưởng quan đặt tại các khu vực ở biên cương. Sau mở rộng tới các thuộc địa của Trung Quốc. ◇Vương Duy : Đô hộ quân thư chí, Hung Nô vi Tửu Tuyền , (Lũng Tây hành 西).
♦Tên một loài chim (truyền thuyết).