e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

執禮 chấp lễ
♦Giữ đúng lễ phép, thủ lễ. ◇Diêm thiết luận : Tích Chu Công xử khiêm dĩ ti sĩ, chấp lễ dĩ trị hạ , (Quyển thất).
♦Chỉ lễ mạo đối với người khác. ◇Lỗ Tấn : Dĩ hậu như tương kiến, nhưng đương chấp lễ thậm cung , (Thư tín tập , Trí tào tụ nhân ).