e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

執牛耳 chấp ngưu nhĩ
♦Nắm tai bò. Thời Xuân Thu, người minh chủ nắm tai bò cho người cắt lấy máu uống mà thề. Do đó, gọi minh chủ là chấp ngưu nhĩ . Sau phiếm chỉ người cầm đầu làm việc gì đó.