e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

執柯 chấp kha
♦Làm môi giới. § Xuất xứ: ◇Thi Kinh : Phạt kha như hà, Phỉ phù phất khắc, Thú thê như hà, Phỉ môi bất đắc : , : (Bân phong , Phạt kha ) Chặt cây thế nào? Không búa không được, Lấy vợ thế nào? Không mối không xong.