e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

執手 chấp thủ
♦Cầm tay. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đào Khiêm lạo quân dĩ tất, Triệu Vân từ khứ, Huyền Đức chấp thủ huy lệ nhi biệt , , (Đệ thập nhất hồi) Đào Khiêm khao quân xong, Triệu Vân cáo từ ra về, Huyền Đức cầm tay (Triệu Vân) gạt nước mắt từ biệt.