e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

執中 chấp trung
♦Giữ đạo vừa phải, không thái quá, không bất cập.