e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

執一 chấp nhất
♦Chuyên nhất. ◇Tuân Tử : Chấp nhất vô thất, hành vi vô đãi , (Nghiêu vấn ).
♦Cố chấp, không biết quyền biến.