e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

普魯士 phổ lỗ sĩ
♦Nước Phổ-lỗ-sĩ ở miền trung châu Âu (Prussia), gọi tắt là nước Phổ.