e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

固體 cố thể
♦Vật có hình trạng và thể tích nhất định: chất dắn (tiếng Pháp: corps solide). ★Tương phản: dịch thể .