e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

調料 điều liệu
♦Đồ gia vị.