e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

運動 vận động
♦Vận hành di động. ◇Tăng Củng : Thiết dĩ trị lịch ư trung, sở dĩ sát thiên thì chi vận động; ban chánh ư ngoại, sở dĩ nhất vương độ chi thôi hành , ; , (Tạ Hi Ninh bát niên lịch nhật biểu ).
♦Hành động. ◇Lục Giả : Nhược Thang, Vũ chi quân, Y, Lã chi thần, nhân thiên thì nhi hành phạt, thuận âm dương nhi vận động , , , (Tân ngữ , Thận vi ).
♦Vận chuyển, chuyển động. ◇Tôn Trung San : Cận lai ngoại quốc lợi dụng bộc bố hòa hà than đích thủy lực lai vận động phát điện cơ, phát sanh ngận đại đích điện lực , (Dân sanh chủ nghĩa , Đệ nhất giảng).
♦Chỉ hoạt động của người hoặc động vật. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nguyên lai tiễn đầu hữu dược, độc dĩ nhập cốt, hữu tí thanh thũng, bất năng vận động , , , (Đệ thất ngũ hồi).
♦Chỉ hoạt động, chạy vạy nhằm đạt tới một mục đích nào đó. ◇Đinh Linh : Chung nhật đấu kê tẩu mã, trực đáo khán khán khoái bả tổ di đích tam bách đa mẫu điền hoa hoàn liễu, một nại hà chỉ hảo khứ vận động tố quan , , (Mộng Kha , Nhất).
♦Huy động, vũ động. ◇Anh liệt truyện : Lưu Cơ tiện đăng tướng đài, bả ngũ phương kì hiệu, án phương vận động, phát xuất liễu tam thanh hiệu pháo, kích liễu tam thông cổ, chư tướng đô đài hạ thính lệnh 便, , , , , (Đệ tam thập hồi).
♦Thi triển. ◇Tây du kí 西: Chỉ khán nhĩ đằng na quai xảo, vận động thần cơ, tử tế bảo nhĩ sư phụ; giả nhược đãi mạn liễu ta nhi, Tây Thiên lộ mạc tưởng khứ đắc , , ; , 西 (Đệ tam nhị hồi).
♦Phát động, động viên.
♦Chỉ hoạt động thể dục, thể thao. ◇Băng Tâm : Tha vận động quá độ, ngoạn túc cầu thương liễu hõa cốt, ngọa liễu kỉ thiên, tâm lí ngận bất hảo quá , , , (Siêu nhân , Li gia đích nhất niên ).
♦(Quân sự) Di động tiến lên.
♦Chỉ phong trào (chính trị, văn hóa...). § Có tổ chức, có tính quần chúng, thanh thế lớn, quy mô... ◎Như: kĩ thuật cách tân vận động cuộc vận động cải tiến kĩ thuật.
♦(Triết học) Chỉ mọi sự biến hóa cũng như quá trình, từ vị trí đơn giản đến tư duy phức tạp của con người. ◇Ba Kim : Hảo tượng nhất thiết đích vận động dĩ kinh đình chỉ, giá cá thế giới dĩ hãm nhập tĩnh chỉ đích trạng thái, tha đích mạt nhật tựu khoái lai liễu , , (Trầm lạc ).