e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

稿件 cảo kiện
♦Bản thảo hoặc văn kiện. ◎Như: giá phần công văn thỉnh vật dữ kì tha cảo kiện hỗn tại nhất khởi 稿.
♦Chỉ tác phẩm (dùng trong cơ cấu xuất bản). ◎Như: giá nhất kì học báo đích cảo kiện phi thường phong phú 稿.