e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

睡意 thụy ý
♦Cảm giác buồn ngủ. ◇W.B Yeats: Đương nhĩ lão liễu, đầu bạch liễu, thụy ý hôn trầm , , (Đương nhĩ lão liễu , Viên Khả Gia phiên dịch ) When you are old and grey and full of sleep.