e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

翁仲 ông trọng
♦Ngày xưa gọi tượng đồng hoặc tượng đá là ông trọng . Đời Ngụy Minh Đế đúc hai người bằng đá để ngoài cửa tư mã gọi là ông trọng. Vì thế đời sau mới gọi các ông phỗng đá là ông trọng.