e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

推轂 thôi cốc
♦Quay bánh xe, đẩy xe đi tới. ◇Tống sử : Mỗi xa dụng nhị nhân thôi cốc (Ngụy Thắng ) Mỗi xe dùng hai người đẩy. § Ngày xưa, khi tướng quân nhậm mệnh vua đi đánh giặc, vua tiễn ra đến cửa thành, lấy tay đẩy xe ông tướng ngồi, tỏ ý ủy quyền cho viên tướng. Nghi lễ này gọi là thôi cốc . ◇Hoa nguyệt ngân : Chánh khán trước hoàng thượng thân hành bái tướng thôi cốc chi lễ, hà đẳng nhiệt náo , (Đệ ngũ nhất hồi ).
♦Tiến cử người tài giỏi. ◇Sử Kí : Ngụy Kì, Vũ An câu hảo nho thuật, thôi cốc Triệu Uyển vi ngự sử đại phu , , (Ngụy Kì Vũ An Hầu truyện ) Ngụy Kỳ và Vũ An đều thích học thuyết của nho gia, tiến cử Triệu Uyển làm ngự sử đại phu.
♦Giúp đỡ. ◇Sử Kí : Thôi cốc Cao Đế tựu thiên hạ, công chí đại , (Kinh Yên thế gia ) Trợ giúp Cao Đế lấy được thiên hạ, công rất lớn.