e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

幕僚 mạc liêu
♦Liêu thuộc, quan lại trong mạc phủ.
♦Nhân viên làm việc tham mưu trong quân, phân tích tình hình quân địch, đề ra kế hoạch tác chiến.
♦Nhân viên thường vụ coi sóc về văn thư.