e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

普遍 phổ biến
♦Phổ cập, rộng khắp. ◎Như: nhân môn phổ biến đích nhược điểm .