e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

妥善 thỏa thiện
♦Thích hợp, thích đáng. ◎Như: giá sáo bạn pháp, nhược năng thỏa thiện vận dụng, tất năng đề cao công tác hiệu suất , , .