e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

歸心 quy tâm
♦Thành tâm quy phụ. ◇Tào Tháo : Chu Công thổ bộ, thiên hạ quy tâm , (Đoản ca hành ).
♦An tâm, yên lòng. ◇Sử Kí : Quốc tệ nhi họa đa, dân vô sở quy tâm , (Lỗ Trọng Liên Trâu Dương truyện ).
♦Ý muốn quy phụ. ◇Sử Kí : Đại vương chí, hựu giai khanh chi, bách tính khởi hữu quy tâm? , , ? (Hạng Vũ bổn kỉ ).
♦Lòng mong muốn về nhà. ◎Như: quy tâm tự tiễn .