e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

有意思 hữu ý tứ
♦Ý thú ý hướng riêng biệt không như thế tục. ◇Nam sử : ... hung trung quảng bác, cực hữu khẩu tài, dã thị nhất cá hữu ý tứ đích nhân ..., , ().
♦Có ý nghĩa. ◇Ngang Vượng : Đa hữu ý tứ đích dân ca nha, bả đại gia đô hoán tiến liễu nhất chủng thâm hậu đích cảm tình lí , (Phong tuyết sâm lâm dạ )
♦Có cái hay, có điều thú vị. ◇Lão Xá : Luân Đôn đích vụ chân hữu ý tứ, quang thuyết nhan sắc ba, tựu năng đồng thì hữu kỉ chủng , , (Nhị mã , Đệ tứ đoạn nhất).
♦Đặc chỉ có tình ý yêu thương giữa trai gái. ◎Như: na cá nam hài tử tự hồ đối nhĩ hữu ý tứ .