e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

滑動 hoạt động
♦Trượt, lướt. ◎Như: tà pha thượng đích xa tử một đình hảo, khai thủy hướng hạ hoạt động , .