e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

逐漸 trục tiệm
♦Dần dần, từ từ. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Nhất cá tựu khứ xao na phòng môn, sơ thì đê thanh, trục tiệm thanh cao, trực đáo đắc loạn xao loạn khiếu , , , (Quyển thập nhất).