e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

告喪 cáo tang
♦Báo tin có tang. ◇Lễ Kí : Băng viết thiên vương băng, phục viết thiên tử phục hĩ, cáo tang viết thiên vương đăng giả , , (Khúc lễ hạ ).