e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

否決 phủ quyết
♦Biểu quyết phủ định. ☆Tương tự: phản đối . ★Tương phản: thông qua , đồng ý .