e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

怪底 quái để
♦§ Cũng viết là quái đắc , quái đạo .
♦Kinh sợ, kinh hoảng. ◇Đỗ Phủ : Đường thượng bất hợp sanh phong thụ, Quái để giang san khởi yên vụ , (Phụng Tiên Lưu Thiếu Phủ tân họa san thủy chướng ca ). ◇Tân Khí Tật : Quái để hàn mai, nhất chi tuyết lí, chỉ nhẫm sầu tuyệt , , (Vĩnh ngộ nhạc , Mai tuyết , Từ ).
♦Hèn chi, thảo nào, chẳng lạ gì. § Cũng như nan quái . ◇Tào Đường : Quái đắc Bồng Lai san hạ thủy, Bán thành sa thổ bán thành trần , (Tiểu du tiên ). ◇Dương Viêm Chánh : Đoạn tràng phương thảo thê thê bích, Tân lai quái để tương tư cực , (Tần lâu nguyệt , Từ ).