e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

春病 xuân bệnh
♦Bệnh phát sinh mùa xuân. ◇Tố Vấn : Xuân bệnh tại âm, thu bệnh tại dương , (Kim quỹ chân ngôn luận ).
♦Bệnh tương tư. ◇Tô Mạn Thù : Nữ đệ thử ngôn phi xác, thật tắc nhân truyền bỉ xu xuân bệnh pha kịch nhĩ , (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Em gái nó nói câu ấy chẳng có chi xác thực hết cả. Thật ra người ta đồn rằng cô gái ấy vướng bệnh tơ tưởng gì đó, rồi đau ốm có phần kịch liệt thế thôi.