e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

宣淫 tuyên dâm
♦Ngang nhiên làm chuyện dâm loạn. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Bất cảm man đại nhân, giá sự hữu cá ủy khúc, phi mãng lãng nam nữ tuyên dâm dã , , (Quyển nhị cửu).