e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

造次 tháo thứ
♦Vội vàng, hấp tấp. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Triều đình tự hữu công luận, nhữ khởi khả tháo thứ , (Đệ nhất hồi ) Triều đình đã có công luận, chú không được xử sự hấp tấp như thế.
♦Lỗ mãng, liều lĩnh. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đãn ngôn san thành sơ phụ, dân tâm vị định, bất cảm tháo thứ hưng binh, khủng thất sở thủ , , , (Đệ thất thập lục hồi) Chỉ nên nói rằng chỗ thành núi này mới lấy được, nhân tâm chưa yên, không dám liều lĩnh cất quân đi, sợ lại mất chỗ này.