e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

各盡所能 các tận sở năng
♦Mỗi người làm hết sức theo khả năng của mình. ☆Tương tự: các triển kì trường . ◇Lỗ Tấn : (Dẫn Diệp Hoa Văn) Toàn quốc nhân dân nghi các lập sở chí, các tận sở năng, các trữ sở kiến () , , (Nhị tâm tập , Trầm chỉ đích phiếm khởi ).