e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

僕僕 bộc bộc
♦Nhọc nhằn, lóc cóc. ◎Như: phong trần bộc bộc nhọc nhằn gió bụi. ◇Phạm Thành Đại : Phú quý công danh giai do mệnh, Hà tất khu khu bộc bộc , (Lỗi giang nguyệt , Nghiêm Tử lăng điếu đài , Từ ).
♦Phiền toái, tạp nhạp. ◇Mạnh Tử : Tử Tư dĩ vi đỉnh nhục, sử dĩ bộc bộc nhĩ cức bái dã, phi dưỡng quân tử chi đạo dã , 使, (Vạn Chương hạ ) Ông Tử Tư cho rằng (vua cứ sai người) đem tặng thịt nấu chín, làm cho ông phải lạy tạ mãi, như vậy phiền nhiễu quá. Đó chẳng phải là cách cấp dưỡng bậc quân tử vậy.