e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

勞工團體 lao công đoàn thể
♦Tổ chức tranh đấu bảo vệ quyền lợi thợ thuyền.