e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

所有 sở hữu
♦Tất cả, hết thảy. ◇Hồng Lâu Mộng : Bình Nhi thính liễu, tự hối thất ngôn, tiện lạp tha đáo phong thụ để hạ, tọa tại nhất khối thạch thượng, suất tính bả phương tài Phụng Thư quá khứ hồi lai sở hữu đích hình cảnh ngôn từ, thủy mạt nguyên do cáo tố dữ tha , , 便, , , (Đệ tứ thập lục hồi) Bình Nhi nghe thấy, tự hối mình đã lỡ lời, liền kéo chị ta đến gốc cây phong, ngồi xuống hòn đá, kể hết cả đầu đuôi câu chuyện Phượng Thư vừa nói.
♦Thuộc về, của mình có. ◎Như: giá khối địa quy ngã sở hữu .