e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

運動學 vận động học
♦Ngành khảo cứu về các loại hình thức vận động của vật thể.
♦Môn học về thể dục (dùng môn giải phẫu thân thể người ta và môn lực học để giải thích các loại hoạt động thể dục).