e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

大歸 đại quy
♦Đàn bà bị chồng đuổi về nhà cha mẹ luôn gọi là đại quy . ◇Tả truyện : Phu nhân Khương Thị quy vu Tề, đại quy dã , (Văn Công thập bát niên ) Phu nhân Khương Thị đi về nước Tề, bị chồng bỏ luôn vậy.
♦Chết. ◇Cố Huống : Tiên sanh đại quy (Tế Lí viên ngoại văn ) Tiên sinh quy tiên.