e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

古體詩 cổ thể thi
♦Một thể thơ cổ, mỗi câu có bốn, năm, sáu hoặc bảy chữ, số câu không hạn chế, cách gieo vần không gò bó, không cần đúng bằng trắc đối ngẫu. Gọi tắt là cổ thi , cổ thể .