e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

古體 cổ thể
♦Xem cổ thể thi .