e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

改惡從善 cải ác tòng thiện
♦Sửa đổi hành vi không tốt, đi theo đường ngay chính.