e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

病包兒 bệnh bao nhi
♦Tục gọi người hay sinh bệnh là bệnh bao nhi .