e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

復命 phục mệnh
♦Trở về bổn nguyên, hoàn phục bổn tính. ◇Đạo Đức Kinh : Phù vật vân vân, Các phục quy kì căn, Quy căn viết tĩnh, Thị vị phục mệnh , , , (Chương 16) Muôn vật trùng trùng, Đều trở về cội rễ của nó, Trở về cội rễ gọi là Tĩnh, Ấy gọi là Phục mệnh.
♦Hồi báo tình huống sau khi hoàn thành sứ mạng.