e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

匪伊朝夕 phỉ y triêu tịch
♦Ngày đêm không nghỉ, không ngừng nghỉ một ngày. ◇Liêu trai chí dị : Ngô tầm yêu vật, phỉ y triêu tịch, nãi kim thủy đắc chi , , (Hồ tứ thư ) Ta tìm yêu quái này, ngày đêm không nghỉ, bây giờ mới gặp.