e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

幸虧 hạnh khuy
♦May sao, may mà. ◇Nho lâm ngoại sử : Hạnh khuy vũ bất tằng hạ đích đại, na thuyền liên dạ đích tẩu , (Đệ tứ thập bát hồi) May mà mưa không lớn lắm, nên thuyền ra đi được ngay đêm đó.
♦☆Tương tự: khuy đắc , hạnh khuy , hạnh hảo , hạnh nhi .