e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陸沉 lục trầm
♦Đất chìm đắm.
♦Nước nhà bị tiêu mất. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Toại sử thần châu lục trầm, bách niên khâu khư 使, (Thế thuyết tân ngữ , Khinh để ) Đành để cho đất nước chìm đắm, trăm năm hoang phế.
♦Chỉ người hiền ở ẩn ngay giữa triều đình, nơi phố chợ. ◇Trang Tử : Kì thanh tiêu, kì chí vô cùng, kì khẩu tuy ngôn, kì tâm vị thường ngôn, phương thả dữ thế vi, nhi bất tiết dữ chi câu, thị lục trầm giả dã , , , , , , (Tắc dương ) Tiếng tăm họ tiêu tán, chí họ vô cùng, miệng họ tuy nói nhưng lòng chưa từng nói, dù đương trái nghịch với đời mà chẳng màng chen theo đời, ấy là "chìm ẩn trên đất cạn" vậy.
♦Mê muội không hiểu. ◇Vương Sung : Phù tri cổ bất tri kim, vị chi lục trầm , (Luận hành , Tạ đoản ) Biết xưa không biết nay, thế gọi là hôn trầm ngu muội.