e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

舉案齊眉 cử án tề mi
♦Đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): tương kính như tân . Cũng nói là Mạnh Quang cử án , tề mi cử án .