e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鹿死誰手 lộc tử thùy thủ
♦Ngày xưa săn bắn là mục đích chính yếu. Lộc tử thùy thủ 鹿 ý nói tranh ngôi vua, địa vị, quyền hành, chưa biết về tay ai. ◇Ấu học quỳnh lâm : Thắng phụ vị phân, bất tri lộc tử thùy thủ , 鹿 (Điểu thú loại ) Thắng bại chưa phân biệt, không biết hươu chết về tay ai.