e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

徑庭 kính thính, kính đình
♦Khác biệt rất nhiều. ◎Như: đại tương kính thính hoàn toàn khác nhau, khác nhau một trời một vực. § Cũng viết là hay .
♦Đi qua trong sân.