e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

廟公 miếu công
♦Ông từ, người coi sóc chùa miếu. § Cũng gọi là miếu chúc .