e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

廟祝 miếu chúc
♦Ông từ, người lo việc hương hỏa trong miếu. ☆Tương tự: miếu công , từ chúc . ◇Thủy hử truyện : Nhĩ khả kim vãn tiên khứ phân phó miếu chúc, giáo tha lai nhật tảo ta khai miếu môn , , (Đệ nhị hồi) Tối nay anh đến trước giao phó cho ông từ, dặn ông ấy ngày mai sáng sớm mở cửa miếu.