e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

孟夏 mạnh hạ
♦Tháng thứ nhất của mùa hè, tức tháng tư âm lịch. ◇Đào Uyên Minh : Mạnh hạ thảo mộc trưởng, Nhiễu ốc thụ phù sơ , (Độc San hải kinh ) Đầu hè thảo mộc lớn mạnh, Quanh nhà cây mọc um tùm tươi tốt.