e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

堅決 kiên quyết
♦Vững vàng không đổi. ◇Sử Kí : Thượng dục phế thái tử, lập Thích phu nhân tử Triệu vương Như Ý. Đại thần đa gián tranh, vị năng đắc kiên quyết giả dã , . , (Lưu Hầu thế gia ) Vua muốn bỏ thái tử, lập người con của Thích phu nhân là Triệu vương Như Ý. Các quan đại thần phần nhiều can ngan, (mà vua) còn lưỡng lự (chưa có quyết định vững vàng).