e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

啟事 khải sự
♦Thuật rõ sự việc. ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ thị Giả trạch nhân viên hà xứ thối, hà xứ quỵ, hà xứ tiến thiện, hà xứ khải sự, chủng chủng nghi chú bất nhất 退, , , , (Đệ thập bát hồi) Dặn bảo người nhà họ Giả chỗ nào lui, chỗ nào quỳ, chỗ nào dâng món ăn, chỗ nào kể sự việc, đủ các nghi lễ khác nhau.
♦Văn thư tâu lên hoặc trần thuật sự tình. ◇Thẩm Ước : Bất nhậm hân hạ, cẩn dĩ khải sự tạ dĩ văn , (Tạ tứ cam lộ khải ).
♦Bài viết bố cáo công khai hoặc đăng báo để thanh minh một việc gì.